IMG_2247.jpg
Autor stránek:
- Jan Jetmar
- učitel ZŠ - Tv, Rj, Čsp, Inf

Stránky jsou určeny:
- žákům, kteří rádi sportují

Na stránkách naleznete:
-vše o tělesné výchově a sportu na ZŠ Bratří Čapků

Jan Jetmar

Mobil - 605 925382

 E-mail - jetmar.jan@zsbcuo.cz

 

 

ZŠ Bratří Čapků

Základní škola

Bratří Čapků 1332

Ústí nad Orlicí

562 06

 

 

Kancelář - 736 772 448

Jídelna - 734 798 200

Ředitelna - 734 772 205

Tělocvična - 734 798 208

 

Škola e-mail - skola@zsbcuo.cz


Tělesná výchova > Provozní řád tělocvičny >
 

Provozní řád tělocvičny ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

Čl. I

Účel a využití tělocvičny ZŠ

Tělocvična ZŠ je přednostně určena k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ stanovené zveřejněným rozvrhem hodin. Mimo rozvrh hodin školní tělesné výchovy slouží objekt k provozování sportovních, pohybových a rekreačních aktivit sportovních organizací a veřejnosti. 

Čl. II

Odpovědnost

Za činnosti v objektu tělocvičny ZŠ a událostí z nich vyplývajících odpovídá:

a)       v době školní TV vyučující

b)       v době mimoškolní činnosti vedoucí mimoškolní činnosti

c)       v době pronájmu veřejnosti odpovědná osoba (plnoletá - např.pořadatel turnaje, nájemce) 

Čl. III

Povinnosti uživatelů

      Uživatelé jsou povinni:

a)       seznámit se s provozním řádem a dodržovat jej

b)       udržovat pořádek ve všech prostorách tělocvičny i v jejím okolí

c)       dodržovat požární a poplachové směrnice

d)       dodržovat rozpis hodin

e)       dodržovat běžné zásady hygieny v šatnách a sprchách, šetřit vodou, elektřinou

f)        do vnitřních prostor vstupovat s řádně očištěnou obuví a přezouvat se u vchodu na místě k tomu určeném

g)       při sportovních akcích vstupovat na herní plochu pouze v čisté sportovní obuvi vhodné pro dané sálové sporty (nešpinící a nezanechávající stopy)

h)       nepoškozovat úmyslně vybavení, v případě poškození vzniklou škodu nahradit

i)         upozornit správce na osoby, které poškozují zařízení tělocvičny a porušují provozní řád tělocvičny

j)        neprodleně oznámit správci (ředitelství školy) vzniklé závady a poškození

k)       po ukončení vymezeného času pro sportovní činnost neprodleně opustit cvičební prostor

l)         zabezpečit uložení cenných předmětů tak, aby nedošlo ke zcizení - provozovatel nezodpovídá za případnou ztrátu nebo odcizení odložených věcí

Uživatelům je zakázáno:

a)       svévolně manipulovat s vybavením tělocvičny ZŠ

b)       vstupovat do ostatních - nepřidělených prostor

c)       zasahovat do elektrických, vodovodních nebo plynových rozvodů a zařízení

d)       používat žvýkačky, kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm, užívat omamné látky

e)       požívat alkoholické nápoje mimo vyhrazené prostory

f)        vodit psy a jiná zvířata do tělocvičny, vyjma vodících psů pro slepce

Čl. IV

Bezpečnost a opatření v případě úrazu

1.       Uživatelé tělocvičny nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví své ani jiných uživatelů.

2.       První pomoc a nezbytné ošetření je povinen zajistit trenér či odpovědná osoba.

Čl. V

Všeobecná ustanovení

1.       Tento provozní řád je závazný pro všechny uživatele sportovní haly.

2.       Při užívání prostor tělocvičny platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygienická nařízení a další obecně platné zákonné předpisy.

3.       Uživatelé, kteří při své činnosti používají hudební produkce, odpovídají za dodržování autorského práva.

4.       Tento provozní řád je platný od 1.9.2011


                       

Provozní řád tělocvičny pro žáky ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

1.        Před prvním zahájením jakékoliv činnosti v tělocvičně v daném školním roce musí být všichni žáci seznámeni vyučujícím s tímto provozním řádem tělocvičny. Vyučující tuto skutečnost zapíší do třídní knihy.

2.        Vstup do tělocvičny je povolen pouze v doprovodu učitele, cvičitele nebo vedoucího, který zodpovídá za kázeň, pořádek a bezpečnost žáků (cvičenců).

3.        Do příchodu vyučujícího se žáci zdržují pouze v určených šatnách, převléknou se do cvičebního úboru a do tělocvičny vstupují jen v čisté obuvi se světlou podrážkou.

4.        Žáci cvičí v tělocvičně v předepsaném cvičebním úboru, protože vinou nevhodného oblečení a obutí může dojít k úrazu, a také z hygienických důvodů.

5.        Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v tělocvičnách ( zákaz házení míčů po chodbách).

6.        Žáci provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím. Při nich dodržují přesně stanovené postupy a způsoby cvičení. Cvičí a chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob.

7.        S tělovýchovným nářadím a zařízením zacházejí žáci šetrně, pokud zjistí závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.

8.        Bez vědomí učitele se žáci nevzdalují z tělocvičny. Vyučujícímu nahlásí návrat do tělocvičny (např. po použití WC).

9.        Při cvičení nemají na sobě žáci hodinky, řetízky a jiné předměty, protože by se mohly zničit a také by mohly způsobit úraz majiteli nebo jinému cvičícímu. Ukládají je namísto, které určí vyučující.

10.     Každý úraz hlásí žáci ihned vyučujícímu, aby mohl být ošetřen, a také nahlášen pojišťovně. Pokud žáci nebo rodiče nahlásí úraz dodatečně, škola to musí uvést na oznámení o úrazu a je nebezpečí, že pojišťovna v takovém případě náhradu nevyplatí.

11.     Po skončení hodiny vyučující nebo vedoucí zajistí úklid nářadí na stanovená místa.

12.     Každou vzniklou škodu hlásí vedoucí cvičení neprodleně správci tělocvičny nebo ředitelství školy.

13.     Žáci mají přísný zákaz manipulovat s regulačními a ovládacími prvky (osvětlení…).

14.     Ve všech prostorách tělocvičny je zakázáno kouření, donášení jídla a pití.

15.     Výše uvedené zásady se vztahují na žáky a cvičence při sportovních akcích i v mimoškolní době. Cvičení v mimoškolní době lze provádět pouze pod vedením vedoucích určených nájemní smlouvou.

Tento provozní řád je platný od 1.9.2011

 

Martin Falta

 ředitel školy

 
 
 

 

www.jan-jetmar.wgz.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one